Algemene Voorwaarden Richard en Z'n Bruur


Sieben Dierckx, handel drijvend onder de naam ‘Richard & Z’n Bruur’, gevestigd te 2275 Gierle (België), Lozijde 8 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0745.790.933 (hierna “Richard & Z’n Bruur” genoemd) is een onderneming gespecialiseerd in home en show cooking. 

De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met Richard & Z’n Bruur komt te staan (hierna de “Klant” genoemd) of iedere persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte goederen of diensten verwerft (hierna de “Consument Klant” genoemd). 

Artikel 1 - Toepassingsgebied 

1.1  Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst met Richard & Z’n Bruur. 

1.2  Het sluiten van een overeenkomst met Richard & Z’n Bruur houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van Richard & Z’n Bruur in. 

1.3  Richard & Z’n Bruur behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen in lijn met de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden automatisch in werking binnen een termijn van 10 (tien) werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden aan de Klant. De Klant is evenwel gerechtigd om de overeenkomst met Richard & Z’n Bruur te beëindigen, zonder betaling van enige schadevergoeding, mits verzending van een aangetekend schrijven aan Richard & Z’n Bruur binnen de gestelde termijn van 10 (tien) werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden aan de Klant. 

1.4  De toepassing van de algemene voorwaarden van Richard & Z’n Bruur sluit de toepassing van enige andere (algemene of bijzondere) voorwaarden van de Klant uit. 

Artikel 2 – Overeenkomst 

2.1  De offertes van Richard & Z’n Bruur die zij richt aan Klanten zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet, met uitzondering van offertes gericht aan Consument Klanten. Niet schriftelijk bevestigde orders van een Klant binden Richard & Z’n Bruur evenmin. 

2.2  Alle offertes van Richard & Z’n Bruur worden opgemaakt op basis van de gegevens en wensen van de Klant. Elke wijziging van gegevens en wensen kan aanleiding geven tot een herziening van de voorwaarden zoals opgenomen in de offerte. 

2.3  Tussen Richard & Z’n Bruur en de Klant komt een overeenkomst tot stand na ofwel (i) de ondertekening van de offerte door beide partijen binnen de vermelde geldigheidsduur van de offerte of, in geval van een Consument Klant, op het ogenblik dat de Consument Klant de offerte schriftelijk bevestigt binnen de vermelde geldigheidsduur van de offerte, ofwel (ii) de schriftelijke bevestiging van een order door Richard & Z’n Bruur. 

2.4 Richard & Z’n Bruur is gerechtigd om de betaling van een voorschot van de overeengekomen prijs te vorderen, zoals bepaald in de offerte of anderszins, in welk geval er pas een overeenkomst tot stand komt na de integrale betaling ervan. 

Artikel 3 – Prijs 

3.1  Tenzij de partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling overeenkomen, zal Richard & Z’n Bruur de diensten leveren tegen de prijs die in de overeenkomst tussen Richard & Z’n Bruur en de Klant werd overeengekomen. 

3.2  De prijs wordt opgemaakt op basis van de gegevens die in het bezit zijn van Richard & Z’n Bruur. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle gegevens en wensen aan Richard & Z’n Bruur te verstrekken die nodig zijn om de prijs vast te leggen, en bovendien dat de aangebrachte gegevens en wensen in dit kader correct zijn. Indien achteraf blijkt dat de door de Klant verstrekte gegevens of wensen, op basis waarvan de prijs tot stand is gekomen, niet correct waren of intussen zijn gewijzigd, zal dit aanleiding geven tot een herziening van de prijs. 

3.3  Richard & Z’n Bruur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de datum van de overeenkomst, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet beperkt tot de prijzen van energie en loonkost) een aantoonbare verhoging ondergaan. Richard & Z’n Bruur zal dergelijke prijsverhoging schriftelijk ter kennis brengen van de Klant, die gerechtigd is om de overeenkomst met Richard & Z’n Bruur te beëindigen, zonder betaling van enige vergoeding, mits verzending van een aangetekend schrijven aan Richard & Z’n Bruur binnen een termijn van 8 (acht) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging aan de Klant. 

3.4  De prijzen zijn exclusief BTW, met uitsluiting van de prijzen die ten aanzien van de Consument Klant worden gemaakt die telkens inclusief BTW en alle lasten en kosten zijn die de Consument Klant dient te betalen. 

Artikel 4 – Betaling 

4.1  Behoudens andersluidende bepalingen in de overeenkomst, zijn de facturen van Richard & Z’n Bruur betaalbaar uiterlijk 10 (tien) kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur op de bankrekening zoals weergegeven op de factuur. Alle betalingen geschieden in EURO. 

4.2  Klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de Klant Richard & Z’n Bruur hiervan schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte brengt binnen een termijn van 5 (vijf) werkdagen na de uitgiftedatum van de factuur, zonder dat zulke kennisgeving enige erkenning vanwege Richard & Z’n Bruur van de inhoud ervan zou betekenen. Bij gebreke aan zulke kennisgeving wordt de factuur als door de Klant aanvaard beschouwd zonder enig voorbehoud. 

4.3  Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Richard & Z’n Bruur zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende overeenkomsten te schorsen, dit eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding. 

4.4  Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldatum zal de Klant tevens automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse interest van 10% verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur op het openstaande factuurbedrag. Bovendien zal de Klant automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire som van 10% op het openstaande factuurbedrag, BTW inclusief, met een minimum van 125 EUR, verschuldigd zijn zonder afbreuk te doen aan het recht van Richard & Z’n Bruur om de effectief geleden schade in zulk geval integraal te vorderen van de Klant. 

4.5 Een betaling zal eerst worden toegerekend op de verschuldigde interesten en forfaitaire schadevergoedingen en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst opeisbaar zijn. 

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst 

5.1  Richard & Z’n Bruur verbindt zich ertoe om de overeenkomst met de Klant volgens de regels van de kunst uit te voeren. Er rust op Richard & Z’n Bruur evenwel slechts een inspanningsverbintenis en in geen geval een resultaatsverbintenis. 

5.2  Uitvoering van de overeenkomst gebeurt op het door de Klant opgegeven adres en op de overeengekomen datum. 

5.3  In geval dat Richard & Z’n Bruur de overeenkomst niet nakomt, om welke reden of uit welke oorzaak ook, is de Consument Klant gerechtigd om een vergoeding te vragen voor de schade die hij of zij hierdoor lijdt mits hij of zij deze kan bewijzen en/of om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen mits vergoeding van de kosten die Richard & Z’n Bruur reeds heeft gemaakt. 

5.4  Overeengekomen data worden in ieder geval uitgesteld ingevolge eventuele vertragingen te wijten aan een derde en/of de Klant, waaronder doch niet beperkt tot laattijdig door de Klant aan Richard & Z’n Bruur verstrekte informatie die noodzakelijk is om de uitvoering van de overeenkomst aan te vatten. 

Artikel 6 – Duur en beëindiging 

6.1  De overeenkomst tussen Richard & Z’n Bruur en de Klant vat aan op de datum zoals schriftelijk overeengekomen en zal eindigen wanneer de diensten door Richard & Z’n Bruur aan de Klant werden geleverd en de Klant alle verschuldigde betalingen voor de dienstverlening heeft volbracht. 

6.2  Indien de Klant voortijdig afziet van de overeenkomst, dan is deze gehouden tot een schadeloosstelling voor alle uitgaven, arbeid en winstverderf van Richard & Z’n Bruur, hetgeen wordt begroot op 20% van de totale overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Richard & Z’n Bruur om betaling te vorderen van aantoonbare hogere werkelijk geleden schade. 

6.3  Richard & Z’n Bruur heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 7 (zeven) werkdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; of (iv) indien de zeggenschap over de Klant wijzigt. In geval van zulke beëindiging behoudt Richard & Z’n Bruur zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, interesten en schade die Richard & Z’n Bruur hierdoor heeft geleden en worden alle vorderingen van Richard & Z’n Bruur op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 7 – Klachten 

7.1  Richard & Z’n Bruur staat er voor in om diensten (en producten) te leveren die overeenstemmen met de overeengekomen diensten (en producten), waaronder de in de overeenkomst vermelde specificaties. 

7.2  De Klant verbindt zich ertoe om de diensten (en producten) na levering door Richard & Z’n Bruur onmiddellijk te onderzoeken op hun conformiteit en gebreken. Een eventueel gebrek aan overeenstemming tussen de overeengekomen diensten (en producten) en de diensten (en producten) die werden geleverd, dient onverwijld na levering aan Richard & Z’n Bruur te worden meegedeeld. 

7.3  In geval dat door Richard & Z’n Bruur geleverde diensten (en producten) in het kader van de overeenkomst met de Klant gebreken zouden vertonen, kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op een vervanging van de gebrekkige diensten (en producten) of prijsvermindering, naar keuze van Richard & Z’n Bruur, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. 

Artikel 8 – Gegevensbescherming 

8.1  Richard & Z’n Bruur verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die ze ontvangt van de Klant te behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 

8.2  Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Richard & Z’n Bruur de persoonsgegevens van de Klant hoofdzakelijk om haar contractuele verplichtingen tegenover de Klant na te komen en om te voldoen aan wettelijke en reglementaire eisen, alsook om de kwaliteit van de diensten van Richard & Z’n Bruur te blijven verbeteren. 

8.3  In bepaalde gevallen deelt Richard & Z’n Bruur, in uitvoering van de opgesomde doeleinden, de persoonsgegevens van de Klant mee met derden. 

8.4  De Klant kan steeds vragen aan Richard & Z’n Bruur om te zien welke gegevens er door Richard & Z’n Bruur worden verwerkt, om ze te laten verbeteren, verwijderen of over te dragen, of (in bepaalde gevallen) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking of om de verwerking te beperken. De Klant heeft ook het recht om een klacht bij de toezichthoudende overheid in te dienen. 

8.5  Indien de Klant meer informatie wenst aangaande het privacybeleid van Richard & Z’n Bruur, kan hij of zij contact opnemen met Richard & Z’n Bruur via e-mail (sieben@rezb.be) of de privacyverklaring van Richard & Z’n Bruur raadplegen op de website. 

Artikel 6 – Overmacht 

6.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht niet kan plaatsvinden, zal de tekortkomende partij de wederpartij hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van 2 (twee) dagen na aanvang van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan, de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventie van overheidswege en fouten en vertragingen te wijten aan derden. 

6.2  In geval de overmachtssituatie een onderbreking van de uitvoering tot gevolg heeft, worden de verplichtingen van de desbetreffende partij in ieder geval van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking. Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. 

6.3  Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 30 (dertig) dagen, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de andere partij tot betaling van enige vergoeding aan de eerste partij kan worden gehouden, met uitzondering van de kosten die Richard & Z’n Bruur reeds heeft gemaakt voorafgaand aan de overmachtssituatie die ten laste van de Klant zullen zijn. 

Artikel 7 – Verplichtingen van de Klant 

7.1  De Klant is gehouden tot het tijdig verstrekken van de correcte en volledige gegevens en wensen, waaronder doch niet beperkt tot dieetwensen of allergieën, aan Richard & Z’n Bruur teneinde Richard & Z’n Bruur in staat te stellen om een prijs te berekenen die overeenstemt met de werkelijke prijs en om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. 

7.2  Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om een wijziging van de verstrekte gegevens alsook een verandering die invloed kan hebben op de uitvoering van de overeenkomst, onmiddellijk aan Richard & Z’n Bruur ter kennis te brengen. 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

8.1  Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout in hoofde van Richard & Z’n Bruur, is Richard & Z’n Bruur nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, of enige andere vorm van schade. 

8.2  Evenmin zal Richard & Z’n Bruur aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige schade die niet te wijten is aan een fout in haar hoofde, waaronder doch niet beperkt tot overmacht of voor schade die het gevolg is van het feit dat de klant niet heeft voldaan aan de verplichtingen zoals beschreven in de offerte. 

8.3  De totale (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van Richard & Z’n Bruur voor directe schade wordt te allen tijde beperkt tot de prijs betaald door de Klant voor de geleverde diensten van Richard & Z’n Bruur onder de gerelateerde overeenkomst. 

8.4  De schade toerekenbaar aan Richard & Z’n Bruur zal verholpen worden in natura. Wanneer herstel in natura onmogelijk is of een onredelijke werklast met zich meebrengt, zal Richard & Z’n Bruur de prijs zoals vastgelegd in de gerelateerde overeenkomst terugbetalen aan de Klant. In geval het een Consument Klant betreft is er een keuzerecht tussen een herstel in natura, een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 9 – Deelbaarheid 

9.1 Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar, nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen Richard & Z’n Bruur en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de betreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

10.1 DezealgemenevoorwaardenzijnonderworpenaanhetBelgischrecht. 

10.2 Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Turnhout tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft. 

***